Een weloverwogen architectuur en een verantwoord migratiescenario.

Portfolio

Image

NCCW levert software en IT-diensten aan woningbouwcorporaties. Deze corporaties kampen met het probleem dat het doorvoeren van wets- en beleidswijzigingen veel tijd kost, schaalvergrotingen veel geld kosten en flexwerken vaak niet mogelijk is.
Image

Bij de Provincie Gelderland werken ruim 1500 medewerkers op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor ruim twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie sterk in ontwikkeling.
Image

EDSN ondersteunt het berichtenverkeer tussen partijen in de energiemarkt. In processen zoals het wisselen van leverancier, verhuizingen en het wijzigen van klantgegevens wordt een groot aantal administratieve gegevens uitgewisseld.
Image

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of mensen terecht aanspraak maken op AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dit gebeurt vanuit een zorginhoudelijk perspectief op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is.
Een kleine greep uit onze andere portfolioitems

Zorginstituut Nederland is beheerder van de iStandaarden en heeft daarmee de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het berichtenverkeer binnen de zorgketen te borgen. Deze standaarden dienen op een correcte wijze te worden gebruikt in de zorgketen, zoals is afgesproken met de verschillende ketenpartijen.

Hiervoor heeft het Zorginistituut het Groene Vink proces in het leven geroepen, waarmee softwareleveranciers van zowel gemeenten als zorgaanbieders – die werken met iStandaarden – hun iWlz, iWmo- en iJw-berichten laten testen. Bij een succesvol afgerond proces krijgt de softwareleverancier een zogenaamde Groene Vink-vermelding. Dit geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in orde zijn en daarmee dus aan de iStandaard voldoen.

De Groene Vink is geen officiële certificering of keurmerk, maar een erkenning dat de software berichten genereert die aan de eisen voldoen.

Het Groene Vink proces is een handmatig proces. Het handmatig controleren of berichten inhoudelijk aan de standaard voldoen is een tijdrovend en foutgevoelig proces. Om die reden heeft Oelan het Zorginstituut geholpen om de kwaliteitsbewaking van het berichtenverkeer Wlz, Wmo en Jw te verbeteren. Door gebruik te maken van servicevirtualisatie is Oelan in staat geweest om in korte tijd een goed onderhoudbaar en volledig geautomatiseerd testproces te realiseren waarbij softwareleveranciers hun eigen testen kunnen uitvoeren. Door de modulaire opbouw is het mogelijk om met dezelfde set van componenten ook andere trajecten te faciliteren in de kwalificatie van op XML gebaseerd berichtenverkeer.

Uitgevoerde activiteiten
Er is gestart met het analyseren van bestaand berichtenverkeer met ketenpartijen en de diverse communicatiekanalen die worden ingezet binnen de zorgketen. Vervolgens zijn op basis van bestaande documentatie en gesprekken met stakeholders de functional en non-functional requirements voor de nieuwe geautomatiseerde validatieservice en de bijbehorende modules in kaart gebracht. Het bestaande proces is uitgebreid en bestaat nu uit de volgende stappen:

Stap 1 – Registreren
Aan de hand van een eenvoudig digitaal formulier kan de softwareleverancier zich
registreren.

Stap 2 – Inschrijven
De gegevens die tijdens de registratiestap zijn ingevoerd worden gecontroleerd. Indien
akkoord wordt de betreffende leverancier opgenomen in de database.

Stap 3 – Toetsen
Binnen deze stap vindt de daadwerkelijke compliancy check plaats (wordt er voldaan aan de eisen?) De betreffende leverancier kan hier zijn bericht(en) aanbieden waarna deze op drie niveaus worden gecontroleerd:

 • Security: voldoet het aan de beveiligingseisen?
 • Technisch: voldoet het aan de XSD en WSDL formaten en de datacontracten?
 • Inhoudelijk: worden alle functionele condities en constraints nageleefd?

Voldoet het niet dan ontvangt de leverancier hiervan bericht en kan hij het bericht opnieuw aanbieden.

Stap 4 – Uitreiken
Als het bericht volledig compliant is wordt binnen deze stap de Groene Vink ‘uitgereikt’ aan de betreffende leverancier. Het bericht van de betreffende leverancier wordt in de centrale database aangemerkt als compliant en voldoet daarmee aan de iStandaarden.

De requirements zijn vervolgens gebruikt om de technische oplossing te ontwerpen. Er is gekozen voor service virtualisatie omdat een virtuele service een lichtgewicht simulatie is van een echt systeem of component. Ze zijn daarom zeer responsief bij zowel een normale belasting als honderden, of duizenden transacties per seconde. Een virtuele service is in de regel uiterst schaalbaar.

Na goedkeuring van het technisch ontwerp is in overleg met Zorginstituut Nederland een toolselectie uitgevoerd waarna de validatieservice is ingericht. Vervolgens is de implementatie in samenwerking met diverse software leveranciers en stakeholders volledig getest en waar nodig aangepast.

Vanzelfsprekend heeft Oelan de go-live van de validatieservice begeleid en d.m.v. een training overgedragen aan de functioneel beheerders.

Resultaat
Een succesvol geïmplementeerde en toekomstbestendige validatieservice. Softwareleveranciers van zowel gemeenten als zorgaanbieders – die werken met iStandaarden – kunnen hun berichten geautomatiseerd en eenduidig laten valideren en kwalificeren. Na een positieve kwalificatie ontvangen ze een Groene Vink vermelding en voldoen ze aan de iStandaard.

Bij ING wordt er breed ingezet op agile werken en Continuous Delivery. Een belangrijk kenmerk van deze ontwikkelmethode is dat er van iedere applicatie zeer vaak een nieuwe release wordt uitgebracht, terwijl de verschillen tussen de releases in de regel klein is. Binnen het Continous Delivery proces zijn nagenoeg alle activiteiten vanaf het maken van een nieuwe release tot aan de inproductiename volledig geautomatiseerd.

Het testproces, dat onderdeel uitmaakt van Continous Delivery, moet conform de eis van De Nederlandsche Bank per release volledig herhaalbaar zijn en betrouwbaar en stabiel draaien. Daarom worden de aanpalende systemen vervangen door zogenaamde stubs/virtualisaties die de basisfunctionaliteit van de échte aanpalende systemen beschikbaar maakt.

Gevolg hiervan is dat duizenden stubs/virtualisaties op een betrouwbare manier gedeployd en gehost moeten kunnen worden. Bij de ING is er daarom een team ingezet die de stubhosting heeft gerealiseerd.

Uitgevoerde activiteiten

 • Stubhosting technisch doorontwikkelen en onderhouden;
 • Visie op stubbing/virtualisatie aan laten sluiten op de ING way of working. Hieruit zijn patronen gekomen voor het automatisch genereren van stubs;
 • Training geven in Virtualize (stubtool) en stubhosting, zodat teams hierin zelfvoorzienend worden.

Resultaat

 • Hoog beschikbare stubhosting met redundant uitgevoerde stubservers met behulp van de stubtool Parasoft Virtualize;
 • Middleware waarmee de teams via verschillende kanalen stubs kunnen deployen via Git, Nolio, Maven, SOAP en REST.

Holland Casino is eigenaar van 14 casino’s in Nederland en ontwikkelt een toekomstbestendige informatiearchitectuur op basis van een Service Oriented Architecture. Met deze technologie kan de complexiteit van het huidige applicatielandschap aanmerkelijk worden gereduceerd, hetgeen de aanpasbaarheid en stabiliteit van de IT vergroot. Stapsgewijs worden bestaande applicaties vervangen door nieuwe. Tevens wordt het bedrijf voorbereid op privatisering en het open gaan van de kansspelmarkt voor het online spelen (Wet Kansspelen op Afstand). De gast en online speler moet zich in het online casino net zo thuis gaan voelen als in de vestigingen.

Het project omvat complexe migraties van gegevens en complexe integratievraagstukken, waarvoor een Master Data Management (MDM) en een Business Process Management (BPM) oplossing worden ingezet in combinatie met een Enterprise Service Bus (ESB).

Uitgevoerde activiteiten
Oelan heeft voor Holland Casino de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Ontwerpen en implementeren van de applicatie-, integratie- en solution architectuur;
 • Organisatie en leiding van de architectuurboard;
 • Overleg met stakeholders over de inrichting van het applicatielandschap en de prioriteiten van (agile) IT projecten;
 • Toetsen van de architectuur aan enterprise architectuur en bijbehorende principes;
 • Adviseren over ontwikkel- en integratiewerkzaamheden;
 • Opstellen rquirements en selecteren van ESB, BPM tooling, MDM tooling en een
 • Business Rule Engine;
 • Uitvoeren van een proof-of-concept om de geselecteerde tooling te toetsen aan de requirements;
 • Begeleiding bij het inrichten van de ESB, BPM, BRE en MDM oplossingen.

Resultaat
Het project is nu halverwege en duurt nog tot eind 2017. Een Enterprise Service Bus en Business Process Management tooling zijn geselecteerd en ingericht. MDM is op dit moment een aandachtspunt. De applicatie- modernisatie is een ‘ongoing’ activiteit voor de komende maanden.

In de periode van 2011 tot 2013 heeft Robeco een nieuwe retailstrategie ontwikkeld waarbij de klant volledig online en zelfstandig kan beleggen in (deels nieuwe) Robeco producten. Hiertoe diende de IT voorziening, zowel de website voor particulieren als het backend systeem, te worden vervangen. De opdracht aan Oelan was om de datamigratie van het oude back-end systeem naar de nieuwe voorziening te managen en in nauwe samenwerking met de projectorganisatie projectorganisatorische veranderingen door te voeren binnen het ICT domein. Op 2 april 2013 is het Robeco retailprogramma live gegaan, met een succesvolle datamigratie.

Uitgevoerde activiteiten

Het retailprogramma kende verschillende deelprojecten waarbij, vanwege de afhankelijkheden tussen de projecten, een strakke mijlpalenplanning werd gecombineerd met Scrum. Binnen het deelproject datamigratie is de rol van scrum master vervuld. De geleverde expertise was het combineren van klassiek projectmanagement met agile methodieken, met name scrum. Waarbij het in een dergelijk traject ook van essentieel belang is om als manager een inhoudelijke focus te houden.

Om het UWV proces naar aanleiding van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) geautomatiseerd te kunnen ondersteunen is begin 2005 het programma WIA Systeemcomplex gestart. Hierbij is gekozen voor een service georiënteerde architectuur (SOA), waarbij het volledig geautomatiseerde WIA bedrijfsproces ondersteund wordt door webservices die informatie opvragen, muteren, berekeningen uitvoeren en ontsluiting naar randsystemen (koppelvlakken) verzorgen.

Oelan heeft de opdracht gekregen om binnen drie deelprojecten van het WIA-programma voor de SOA architectuur de testaanpak en de testmiddelen te inventariseren, te komen met verbetervoorstellen en de testen uit te voeren.

Uitgevoerde activiteiten

 • Op basis van de inventarisatie is een generieke testaanpak WIA ontwikkeld, waarmee binnen alle deelprojecten klant en leverancier hun testwerkzaamheden op dezelfde uniforme wijze uitvoeren;
 • Ontwerp, implementatie en inrichten van het WIA testharnas, met hierin tooling als SOAtest, GRS, JIRA en QTP. Binnen het harnas worden alle testen volledig geautomatiseerd uitgevoerd voor ieder willekeurig SOA gerelateerd systeemcomplex. Bevindingen worden binnen het testharnas geautomatiseerd geregistreerd;
 • Opstellen van logische en fysieke testgevallen in samenwerking met klant en leverancier;
 • Regie voeren over de volledige WIA testorganisatie, waaronder aansturing testanalisten, testnavigatoren, testdataspecialisten t.b.v. ketentesten.

In de Zorg en Ondersteuning (AWBZ, Wmo, Zvw) zijn de komende jaren ingrijpende veranderingen te verwachten. Hiervoor lopen verschillende initiatieven die o.a. voor gegevensstandaardisatie moeten zorgen en voor meer tijd voor de cliënt. De ketenprocessen van de AWBZ, de Wmo en de Zvw kennen op hoofdlijnen dezelfde bedrijfsfuncties. Met dit inzicht kan meer uniformiteit worden bereikt over de ketenprocessen heen. Dit helpt op haar beurt weer bij het standaardiseren van de gegevenshuishoudingen. Uiteindelijk moet dit leiden tot eenvoud voor de burger, een verbeterde samenwerking binnen en tussen de Zorgketens en meer transparantie van de gegevenshuishoudingen.

Uitgevoerde activiteiten

Opstellen bedrijfsfunctiemodel voor de primaire processen voor de uitvoering van de AWBZ, Wmo en Zvw. Hiertoe is afstemming gezocht met alle relevante partijen in de betreffende ketens. Het model is tot stand gekomen met inbreng van onder andere Zorgverzekeraars Nederland, CIZ, Het CAK, CVZ, Ministerie van VWS en brancheorganisaties in de zorg. Het model is geaccordeerd door het IZO-platform, waarin alle ketenpartners een stem hebben. Hiermee is een solide basis gecreëerd voor de verbetering van de processen en informatievoorziening in de genoemde ketens.

Bij SNS Reaal wordt er gewerkt aan de introductie van een nieuw pensioenadministratie systeem, genaamd ‘Lifetime’. Dit pakket wordt gebouwd door een externe leverancier en moet gekoppeld worden met interne en externe systemen. Denk hierbij aan systemen als de Gemeentelijke Basis Administratie en het Nationaal Pensioenregister. Om de koppelingen met Lifetime te realiseren wordt er gebruik gemaakt van een Enterprise Service Bus op basis van WebSphere MQ.

Uitgevoerde activiteiten

De testactiviteiten vinden plaats in het scrumteam Koppelingen. Dit scrumteam is verantwoordelijk voor het bouwen van koppelingen met Lifetime. Per scrum sprint van drie weken wordt er een bepaalde koppeling ontworpen, gebouwd en getest, inclusief zaken als Web Services en MQ configuratie. Het testen vindt zoveel mogelijk geautomatiseerd plaats met behulp van SOAtest en Quality Center.

Het testen binnen het scrumteam is gestandaardiseerd en wordt uitgevoerd in twee stappen: service test en service integratietest. De binnen het scrumteam gehanteerde manier van werken metOAtest en Quality Center gaat als voorbeeld dienen voor andere teams en projecten binnen SNS Reaal.

Toeslagen worden niet juist en niet tijdig uitbetaald door de Belastingdienst. Stuur- en verantwoordingsinformatie ontbreekt. Herontwerp van het toeslagsysteem voor Huur en Zorg blijkt noodzakelijk. Hiervoor is door de Belastingdienst het programma Toeslagen 2009 gestart. Bij leverancier Capgemini BAS loopt hiervoor onder andere het deelproject Systeemtest Zonder Raakvlakken (SZR). Doel van dit project is om technisch en functioneel vast te stellen of de interfaces tussen de opgeleverde deelsystemen werken. Dit betekent dat door de leverancier de integratie van de nieuw gebouwde applicaties in samenhang met elkaar dienen te worden getest.

Uitgevoerde activiteiten

 • Door SZR is voor de testtechniek pad-testen gekozen. Dit brengt mee dat alle applicatietaken zodanig functioneel worden getest, dat hierdoor alle interface gerelateerde aspecten (juiste koppeling en waarde bereiken) worden afgedekt. Testobject zijn de deelsystemen die het gehele input- en outputproces verzorgen en afhandelen.
 • Uitvoeren functionele ketentest van het primaire proces en de verschillende ondersteunende systemen;
 • Uitvoeren regressietesten ten behoeve van vervolgreleases;
 • Bestaande testgevallen zijn handmatig of geautomatiseerd doorlopen met gebruikmaking van een test tool (Test Execution Tool – TET);
 • In TeamFoundation Server (TFS) is een bevindingenregistratiesysteem ingericht voor de vastlegging en rapportage van de bevindingen.

De eenheid ICT Diensten binnen het Ministerie van Financiën is bezig een deel van haar taken/werkzaamheden extern uit te besteden, waarbij ze vervolgens zelf meer de regierol op zich neemt. Door deze ontwikkeling wordt het belangrijker om de kwaliteit van extern ingehuurde ICT diensten te kunnen vaststellen.

De opdracht was het analyseren van de huidige testaanpak aan de hand van de acceptatietest van een nieuwe release. Eventuele verbeterpunten dienden te worden aangedragen in een advies.

Uitgevoerde activiteiten

Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar, de testcoördinator en de testers. Onderdeel van deze observatie was een demonstratie van de testuitvoering. Daarnaast zijn de opgeleverde testproducten en documenten beoordeeld. Het resultaat is vastgelegd in een evaluatierapport. Het bevat een beperkt aantal verbeter stappen en een Plan van Aanpak op hoofdlijnen.

Bij Schiphol Group worden applicaties ontwikkeld op basis van een Service Oriented Architecture (SOA). Voor het effectief kunnen testen en het afhandelen van testbevindingen was een geïntegreerde en geautomatiseerde oplossing noodzakelijk.

Uitgevoerde activiteiten

 • Gebaseerd op het Oelan testframework voor SOA is eerst een proof-of-concept uitgevoerd.
 • Het testframework bestond uit een aanpak voor het definiëren van testcases, een standaard voor de definitie van fysieke testgevallen, een logging module voor Parasoft SOAtest en een koppeling naar Atlassian JIRA voor bevindingenmanagement;
 • Op basis van de PoC is een testharnas geïmplementeerd, dat geschikt is voor het automatisch testen binnen een SOA architectuur;
 • Nadat nog een aantal specifieke klantwensen zijn ingepast, is het testharnas in gebruik genomen;
 • Onderdeel van de oplossing is een geïntegreerde bevindingenmanagement-tool.

Resultaat

De gestandaardiseerde manier van werken en de automatisering van testuitvoering en bevindingenbeheer hebben geleid tot een kostenbesparing. Deze besparing wordt met name bereikt doordat regressietests volledig automatisch worden uitgevoerd.

De situatie en de doelstelling

Ten behoeve van een geïntegreerde Europese betaalmarkt, als logisch en noodzakelijk onderdeel van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de Europese interne markt is de Rabobank werkzaam aan de invoering van “Single Euro Payments Area” (SEPA). De transactieverwerkende mainframes worden tijdens dit traject geschikt gemaakt voor de verwerking van de SEPA berichten, eerst SEPA-CT, gevolgd door SEPA-DD.

De opdracht betrof het coördineren- en uitvoeren van testen ten behoeve van onderhouds- en nieuwbouwtrajecten, zoals SEPA.

Uitgevoerde activiteiten

Tijdens de diverse deelprojecten zijn activiteiten uitgevoerd op het gebied van testanalyse, testcoördinatie en testautomatisering. Er zijn door het testteam meerdere verbeteringen doorgevoerd, waardoor de efficiëntie van de activiteiten is verhoogd.

Resultaat

“Go-live” van de vele (deel)projecten is het voornaamste resultaat van de werkzaamheden geweest. Tevens is door de verhoging van de kennis het vertrouwen in het testteam verhoogd, waardoor acceptatie door de eigenaren van de producten beter verloopt. Tot slot zijn er een aantal zeer nuttige XML-tools ontwikkeld, waarmee gestructureerd en dynamisch zowel functionele- als loadtesten voor SEPA zijn uitgevoerd.